دسترسي سريع

ارتباط با معاونين و روساي واحدها
1397/3/9 چهارشنبه
شماره تماس ايميل سازماني مدير/ مسئول نام حوزه
49983332 m.taheri@tehranstandard.ir  آقاي طاهري مدير كل
49983999 h.shafieegol@tehranstandard.com آقاي شفيعي گل معاون ارزیابی انطباق
49983311 m.moghtader@tehranstandard.ir خانم مقتدر معاون استاندارد سازي و آموزش
49983445 خانم مافی معاونت منابع انساني و پشتيباني
49983808 آقاي يغمايي معاونت گمرك تهران
49983321 اداره اندازه شناسي، اوزان و مقياس ها
49983233 آقاي هاشمي اداره امور حقوقي و پاسخگويي به شكايات و ارزيابي  و عملكرد
49983155 m.zahmatkesh@tehranstandard.ir آقاي زحمتكش اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت
49983141 s.adelzadeh@tehranstandard.ir خانم عادل زاده اداره ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي
49983222 a.zamani@tehranstandard.ir آقاي زماني اداره نظارت بر اجراي استاندارد
49983600 m.karimi@tehranstandard.ir خانم كريمي اداره امور آزمايشگاهها
49983315 m.farzan@tehranstandard.ir خانم فرزان اداره آموزش و ترويج  استاندارد
49983313 f.sarvari@tehranstandard.ir خانم سروري اداره  هماهنگي امور تدوين استاندارد
49983455 اداره توسعه منابع انساني و بودجه
49983800 خانم كيانفر اداره امور ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي
49983000 اداره امور مالي
49983000 nsm.taghizadeh@tehransatandard.ir
خانم تقي زاده اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات