دسترسي سريع

مناقصه و مزايده
1399/5/27 دوشنبه

درحال حاضرمناقصه و مزایده ای مطرح نمی باشد .
کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.

سامانه تدارکات الکترونیک دولت

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات