دسترسي سريع

شناسنامه خدمت
1398/1/28 چهارشنبه
این صفحه در حال به روزرسانی می باشد....
خدمات دارای كد شناسه سازمان ملي استاندارد ايران

شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
10031455000 تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي
10031455100 تدوين استانداردهاي ملي
 

 
10011455101 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML)
 
13011456000 تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد
 
13011456100 تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد
13011456101 تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد
13011456102 تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد
13011456103 تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد