دسترسي سريع

معرفي مدير كل
1399/5/26 یکشنبه

      
    
  محمودرضا طاهری

سمت فعلی: مدیر کل اداره استاندارد استان تهران
سابقه کاری: بیست و چهار سال 
مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی برق (قدرت) - فوق لیسانس مهندسی صنایع (مدیریتسیستم وبهره وری) دکتری مدیریت کسب و کار(DBA)

سوابق کاری :
1- معاون مدیر تشکیلات و بودجه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (کرج 80-78).
2- نماینده مدیریت در امر پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در استاندارد خراسان (82-81).
3- ارزیاب رسمی موسسه استاندارد در زمینه تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار (از83 تا کنون).
4- کارشناس رسمی دادگستری در زمینه تاسیسات برقی ساختمانی (از88 تاکنون)
5
مشاور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی  ( از 87 تا کنون)
6- معاون فنی و اجرایی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی (82تا91)
 
7- مدیرگروه مهندسی صنایع سازمان مدیریت صنعتی شرق
  کشور(از84 تاکنون)
8- عضو کمیته تجدید نظرتخلفات اداری سازمان ملی استاندارد (از94 تا کنون)
9- مدیر کل استاندارد استان قزوین(از91 تا 96)
سوابق آموزشی :
مدرس تاییدصلاحیت شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی درزمینه تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
  
مدرس تاییدصلاحیت شده اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی درزمینه
  استانداردهای برقی و الکترونیکی - سیستمهای کیفیت کنترل کیفیت کنترل پروژه- مدیریت برنامه ریزی تولید مدیریت عمومی و مدیریت استراتژیک -مدیر گروه مهندسی صنایع و بهره وری و مدرس مرکز آموزشی مدیریت صنعتی شرق کشور.
امورتحقیقاتی وپژوهشی :
تالیف وترجمه 21 مورد مقاله تخصصی درزمینه های برق و الکترونیک و سیستمهای کیفیت
 .
چاپ بیش از 15 مورد مقاله
  درمجلات وروزنامه های داخلی .
دبیرتدوین بیش از 23 استاندارد ملی
  برق و الکترونیک وعضویت درتدوین بیش از 30 مورد استاندارد ملی.
انجام بیش از 18 مورد طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف به عنوان مسئول پروژه وهمکار
.
مدیر پروژه طرح
TQM دراداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی.
آموزشهای گذرانده شده :
 
شرکت دربیش از 60 دوره آموزشی داخلی وخارجی
  به  میزان  2058 ساعت  درموضوعات برق و الکترونیک
-
  سیستمهای کیفیت تحول اداری -دوره های کوتاه مدت مدیریت -استانداردسازی- برنامه ریزی استراتژیک سیستم نظام پیشنهادها - ارزیابی انطباق و نظام تاییدصلاحیت ایران .
-
  ممیزی و سر ممیزی استاندارد 9001 1400122000  - ISO