يكشنبه 24 آذر 1398   13:33:32
آخرين ويرايش سایت
يكشنبه 24 آذر 1398 13:32:49

ارزیابی انطباق و صدور، تمدید و ابطال گواهینامه کیفیت و پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد ویژه محصولات دانش بنیان 

فرآیند اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد


فرآیند تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد

مراحل اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد 

مدارک لازم جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد 

مراحل تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد

مدارک لازم جهت تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد 


راهنمای تکمیل قرارداد صدور پروانه استاندارد تشویقی

قرارداد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

مدارک لازم جهت صدور گواهی انطباق معیار مصرف انرژی

فایل لوح فشرده جهت واحدهای تولیدی و خدماتی

روش اجرایی صدور،تمدید ،تجدید،تعلیق ... پروانه های استاندارد اجباری و تشویقی


فرم های لازم جهت اخذ پروانه استاندارد :


فرم اظهاریه اطلاعات فنی و مشخصات محصول (فرم 5 برگی)

درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد (فرم 2 برگی)

فرم تاییدیه واحد تایید آموزش و ترویج

فرم تاییدیه واحد فناوری اطلاعات

فرم تعهدنامه مدیرعامل

راهنمای تکمیل فایل علائم تجاری معتبر 

فایل Word علائم تجاری معتبربيشتر
.