دسترسي سريع

بيشتر

استاندارد سازی آسانسورهای ایستگاه های مترو در دستور کار

مدیرکل استاندارد تهران خبر داد:
استانداردسازی آسانسورهای ایستگاه‌های مترو در دستور کار
محمودرضا طاهری با اشاره بر تعاملات اداره‌کل استاندارد تهران با شورای شهر و شهرداری تهران برای استانداردسازی آسانسورهای ایستگاه‌های متروی تهران، گفت: قصور و کوتاهی در تامین ایمنی و سلامت مردم، قابل قبول نیست.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، در جلسه‌ای که با حضور طاهری مدیرکل استاندارد تهران، نجات بهرام عضو شورای شهر تهران،  امام مدیرعامل متروی تهران و نمایندگانی از آتش‌نشانی و مشاورین شرکت مترو، در اداره‌کل برگزار شد، راهکارهای تسریع فرآیند استانداردسازی آسانسورهای ایستگاه‌های قطار شهری مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
در این جلسه مقرر شد شرکت متروی تهران لیست کاملی از مشخصات کلیه آسانسورهای منصوبه در ایستگاه‌ها به این اداره‌کل ارسال و برای بازرسی آن درخواست نماید. همچنین کمیته تخصصی جهت تداوم فرآیند استانداردسازی آسانسورها در شرکت متروی تهران، با حضور نماینده‌ای از اداره‌کل استاندارد تهران تشکیل شود تا تعاملات اثربخش و کارآمد پیش رود.