دسترسي سريع

اخبار اداره كل تهران بيشتر

نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی توسط بازرسان استاندارد

بازرسان استاندارد، در جریان بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی در  استان تهران، در شش ماه نخست سال،  بیش از 9هزار مورد نمونه برای انجام آزمون‌های استاندارد، برداشتند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران،  در جریان انجام 6هزار مورد بازرسی بازرسان استاندارد از واحدهای تولیدی تحت پوشش این اداره‌کل، 9100 مورد نمونه‌برداری انجام شد.
وی ادامه داد: کارشناسان استاندارد، علاوه بر بازرسی از واحدهای تولیدی، 12 هزار مورد بازرسی در قالب طرح اجرای هماهنگ استاندارد( طاها)، از واحدهای صنفی انجام دادند و در جریان آن بیش از 600 مورد نمونه از این واحدها اخذ کردند. نمونه‌های مذکور جهت انجام آزمون‌های استاندارد مربوطه، به آزمایشگاه‌های همکار استاندارد ارسال شدند.
این مقام مسوول در پایان به 555 مورد بازرسی از سردخانه‌ها، دیگ‌های بخار، صنایع خودرو و نیرو محرکه، صنایع انرژی‌بر، صنایع ایمنی، سلامت، محیط زیست، انرژی و خدمات اشاره کرد.