شنبه 16 فروردين 1399   20:25:32
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 16 فروردين 1399 20:25:08
بيشتر

درحال حاضرمناقصه و مزایده ای مطرح نمی باشد .
کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.


سامانه تدارکات الکترونیک دولت

        

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 
.