دسترسي سريع

فراخوان

1398/7/10 چهارشنبه
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل استاندارد استان تهران در نظر دارد امور مربوط یه واگذاری عملیات بازرسی و نمونه برداری از مراکز تمرکز، توزیع، عرضه و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری استان تهران خود را به شماره (2098003187000003) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ شنبه 1398/7/6 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت : ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 1398/7/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز یکشنبه 1398/7/21
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1398/7/24

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس : تهران، پونک، بلوار سردارجنگل، خیابان بهار غربی، میدان استاندارد، پلاک 4 و تلفن 1517 داخلی 2042
در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برگزیدگان فراخوان می باشد.
اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41394-021
دفر ثبت نام : 88969737، 85193768

بيشتر