دسترسي سريع

اطلاعیه ها

1398/8/20 دوشنبه
قابل توجه کلیه واحدهای تولیدی
مدیریت محترم واحد های تولیدی
به اطلاع می رساند کلیه واحد های تولیدی ملزم به بارگذاری فرم تکمیل شده "اظهارنامه انطباق" در بند 29 سامانه سینا و همچنین ارسال کلیه اظهار نامه ها (برای هر فرآورده به صورت جداگانه) به الصاق یک نامه با موضوع ((اظهارنامه انطباق ((در سامانه مروارید جهت دریافت شماره برای آنها حداکثر تا تاریخ 1398/09/10 می باشند.
همچنین در صورت عدم دسترسی به زیرپورتال اداره کل می توانید به سایت انجمن دارندگان نشان استاندارد (www.iranadna.com) مراجعه فرمایید.
همچنین لازم به ذکر است انجام کلیه فرآیند های تمدید و صدور و رفع تعلیق و رفع ابطال منوط به بارگذاری فرم های اظهارنامه انطباق معتبر (شماره شده) فوق می باشد.
بدیهی است در صورت عدم اقدام مقتضی در مهلت مقرر کلبه مسئولیت های قانونی ناشی از این امر بر عهده مدیریت واحد خواهد بود.
 

بيشتر