دوشنبه 9 ارديبهشت 1398
کتابچه های جلسات تاسیس/ترمیم ساختار کمیته های فنی متناظر
کتابچه اطلاعاتی نشست ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INEC/TC 31
فرم های مرتبط
فرم اعلام داوطلبی برای پذیرش مسئولیت در کمیته فنی متناظر