نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی OIML
دوشنبه 26 فروردين 1398 آشنایی با سازمان OIML
نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای OIML
  • عضویت در کمیته های فنی متناظر
  • پیشنهاد تاسیس کمیته های فنی متناظر
  • پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی
  • پیشنهاد تاسیس کمیته فنی/فرعی بین المللی
مدارک و روش های اجرایی مرتبط
فرم ها
کمیته های فنی متناظر
عضویت در کمیته های فنی متناظر