پنجشنبه 12 تير 1399   22:17:58
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 12 تير 1399 13:35:38
بيشتر
شناسه خدمت عنوان خدمت زیرخدمات روش ارائه خدمت مسئول ارائه خدمت و شماره تماس سامانه الکترونیکی
 
10031455000
تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی
 تراکنشی
 
خانم سروری
کارشناسان
 
ison.isiri.gov.ir csisd.isiri.gov.ir
karshenasan.isiri.gov.ir
شناسنامه  خدمت شرح خدمت نمودار فرآیند و مراحل گردش کار
لیست دفاتر پیشخوان  دریافت فرم ها و مستندات  دستورالعمل ها
سئوالات متداول  مدت زمان انجام خدمت  هزینه ها
نظرسنجی الکترونیکی
 
ثبت شکایات
 
 
13011456000
تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی
 تراکنشی
 
آقای زحمتکش
کارشناسان 
 
isom.isiri.gov.ir
karshenasan.isiri.gov.ir
شناسنامه  خدمت شرح خدمت نمودار فرآیند و مراحل گردش کار
لیست دفاتر پیشخوان دریافت فرم ها و مستندات دستورالعمل ها
سئوالات متداول  مدت زمان انجام خدمت هزینه ها
نظرسنجی الکترونیکی
 
ثبت شکایات
 
 
10031457000
نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
 تراکنشی
 
 آقای زمانی
کارشناسان
isom.isiri.gov.ir
lift.isiri.gov.ir
isad.isiri.gov.ir
شناسنامه  خدمت شرح خدمت نمودار فرآیند و مراحل گردش کار
لیست دفاتر پیشخوان دریافت فرم ها و مستندات دستورالعمل ها
سئوالات متداول مدت زمان انجام خدمت هزینه ها
نظرسنجی الکترونیکی
 
ثبت شکایات
 
 
10031458000
ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
 تراکنشی
 
خانم عادل زاده
کارشناسان 
 
coc.isiri.gov.ir
شناسنامه  خدمت شرح خدمت نمودار فرآیند و مراحل گردش کار
لیست دفاتر پیشخوان دریافت فرم ها و مستندات دستورالعمل ها
سئوالات متداول مدت زمان انجام خدمت هزینه ها
نظرسنجی الکترونیکی
 
ثبت شکایات
 
10031459000 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی
 تراکنشی
 
خانم فرزان
کارشناسان 
 
 
nmci.isiri.gov.ir
شناسنامه  خدمت شرح خدمت نمودار فرآیند و مراحل گردش کار
لیست دفاتر پیشخوان دریافت فرم ها و مستندات دستورالعمل ها
سئوالات متداول مدت زمان انجام خدمت هزینه ها
نظرسنجی الکترونیکی
 
ثبت شکایات
 
پیگیری مراحل فرآیندهای مربوط به هر خدمت و دریافت کدپیگیری در سامانه های مذکور قابل انجام می باشد.


 
.