چهارشنبه 1 آبان 1398   06:24:36
آخرين ويرايش سایت
سه شنبه 30 مهر 1398 16:54:30

خدمات الکترونیکی استاندارد سمنان

فهرست خدمات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

 

تدوین استاندارد ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی- شناسه خدمت 10031455000

تدوین استاندارد ملی ایران- شناسه خدمت 10031455100

مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی- شناسه خدمت 10011455101
 

تائید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امر نظارت بر کیفیت و آموزش- شناسه خدمت 13011456000

فلوچارت و زمان انجام فرآیند
فرمهای مورد نیاز
راههای ارتباطی
زمان انجام فرآیند: بعد از ایجاد شرایط و الزامات، رفع عدم انطباقها از سوی متقاضی، حداکثر 30 روز کاری
فرمهای مورد نیاز
راههای ارتباطی
تائید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار- شناسه خدمت 13011456103
 
زمان انجام فرآیند: بررسی مدارک اولیه و بازدید حداکثر یک ماه، مابقی جهت تائید صلاحیت در کمیته، ظرف مدت یک ماه انجام میشود
راههای ارتباطی
تائید صلاحیت کاشناسان استاندارد- شناسه خدمت 13011456104
 
زمان انجام فرآیند: از زمان ابتدای درخواست و بررسی مدارک و مستندات حداکثر یک هفته ، مابقی در سازمان ملی استاندارد انجام می گردد
راههای ارتباطی

نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و تولید کالا- شناسه خدمت 10031457000

فلوچارت، هزینه و زمان انجام فرآیند (صدور و تمدید)
آدرس سامانه الکترونیکی
فرمهای مور نیاز
راههای ارتباطی

نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد شامل آسانسور، تجهیزات موجود در شهربازی ها، دیگ های بخار، ترمینال جایگاه عرضه سوخت مایع CNG، واحدهای انرژی بر ، سردخانه، خودرو و نیرومحرکه- شناسه خدمت 10031457101
 
فلوچارت، هزینه  و زمان انجام فرآیند (آسانسور، شهربازی ها، CNGها، واحدهای انرژی بر و سردخانه)
آدرس سامانه الکترونیکی (آسانسور، شهربازی ها، CNGها و سردخانه)
فرمهای مورد نیاز (آسانسور و مشتقات نفتی)
راههای ارتباطی
 

ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی  بین المللی- شناسه خدمت 10031458000

صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری- شناسه خدمت 10031458100
 
فلوچارت، هزینه و زمان انجام فرآیند
آدرس سامانه الکترونیکی
راههای ارتباطی
ارزیابی و تعیین ماهیت کالاهای صادره/ وارده- شناسه خدمت 10031458101
 

ارزیابی وسایل توزین در مراکز عمومی- شناسه خدمت 10031459000

نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین- شناسه خدمت 10031459100
 
فلوچارت، هزینه و زمان انجام فرآیند
آدرس سامانه الکترونیکی
فرمهای مورد نیاز
راههای ارتباطی
پلمپ گذاری وسایل توزین سبک- شناسه خدمت 10031459101
 
زمان انجام فرآیند: پلمپ گذاري فعاليت نظارتي است و توسط سازمان انجام مي شود
راههای ارتباطی

آزمون نازل های سوخت مایع- شناسه خدمت 10031459102
 
زمان انجام فرآیند: فعاليت نظارتي است. فعاليتهاي نظارتي توسط اداره كل پيگيري مي گردد
راههای ارتباطی

 
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک- شناسه خدمت 10031459103
 
زمان انجام فرآیند: فعاليت نظارتي است. فعاليتهاي نظارتي توسط اداره كل پيگيري مي گردد
آدرس سامانه الکترونیکی

راههای ارتباطی
بيشتر
.