چهارشنبه 1 آبان 1398   05:48:44
آخرين ويرايش سایت
سه شنبه 30 مهر 1398 16:54:30

فرم مسئولین کنترل کیفیت

فرم مسئولین کنترل کیفیت
راهنما: جهت صدور پروانه تائید صلاحیت مسئول کنترل کیفی، فرم شماره 1، 3 و 4 (آئین نامه)  را پرینت گرفته و بعد از تکمیل مدارک در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد بصورت الکترونیکی ثبت نام کرده و مدارک را بارگذاری نمایید، بعد از ثبت نام الکترونیکی مدارک را بانضمام نامه درخواست بصورت فیزیکی در اختیار واحد آموزش قرار دهید. فایل 17 صفحه ای محتوی آ زمون را نیز جهت مطالعه دانلود نمائید و بعد از تائید کمیته تائید صلاحیت QC  و هماهنگی با مسئول آموزش اداره کل در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته راس ساعت 11 جهت شرکت در آزمون اولیه مراجعه نمایید.
ضمناً جهت تمدید پروانه تائید صلاحیت مسئول کنترل کیفی، فرم شماره 2  را پرینت گرفته و بعد از تکمیل مدارک در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد بصورت الکترونیکی ثبت نام کرده و مدارک را بارگذاری نمایید، بعد از ثبت نام الکترونیکی مدارک را بانضمام نامه درخواست بصورت فیزیکی در اختیار واحد آموزش قرار دهید.
ضمنًا جهت صدور و تمدید پروانه تائید صلاحیت، مبلغ 1.195.000 ریال به شماره شبای IR330100004071054401820835 بنام حساب درآمد عمومی- خدمات استاندارد با شناسه 338054471146000001460710098022 واریز و اصل فیش تحویل واحد آموزش گردد.
بيشتر
.