اخبار
روز جهانی استاندارد98--

مدارس
همزمان با هفته استاندارد، حضور کارشناسان استاندارد در مدارس استان تهران همزمان با هفته استاندارد، کارشناسان استاندارد در مدارس استان حاضر شدند و به تشریح مفهوم استاندارد برای دانش‌آموزان پرداختند.
 

همزمان با هفته استاندارد،
حضور کارشناسان استاندارد در مدارس استان تهران

همزمان با هفته استاندارد، کارشناسان استاندارد در مدارس استان حاضر شدند و به تشریح  مفهوم استاندارد برای دانش‌آموزان پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، این اداره‌کل در هفته استاندارد که همه ساله از شانزدهم مهرماه آغاز و تا بیست و دوم ادامه دارد، برنامه‌های آموزشی و ترویجی متنوعی را برای بسط و تشریح مفهموم استاندارد و ضرروت آن، برای اقشار مختلف اجتماع اجرا می‌کند.
این برنامه‌های آموزشی که مخاطبان مختلف را از لحاظ سن، جنس، طبقه اجتماعی و تحصیلی دربرمی‌گیرد، توسط خود کارکنان اداره‌کل و همکاران استاندارد از آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی مختلف صورت می‌گیرد.
برنامۀ مذکور به صورت حضور کارشناسان در مهدهای کودک و مدارس و آموزش کودکان و نوجوانان، حضور کارشناسان در سراهای محلات و آموزش زنان خانه‌دار و کارآفرین، حضور کارشناسان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و آموزش مدیران کنترل کیفیت و فروشندگان انجام می‌شود.