دسترسي سريع

اخبار اداره كل تهران

تصویب استاندارد ملی ایران ایزو -آی ای سی 17025 (تجدید نظر دوم) الزامات عمومی برای احراز صلاحیت  آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون در کمیته ملی مدیریت کیفیت

به نقل از مهناز مقتدر معاون استاندارد سازی و آموزش استاندارد تهران  این استاندارد به دبیری جناب آقای دکتر محمود رضا طاهری و ریاست جناب آقای دکتر محمد حسین شجاعی در 262 امین اجلاسیه کمیته ملی مدیریت کیفیت  که به شکل مجازی و با حضور متخصصین این حوزه در روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 برگزار گردید ، به تصویب رسید .
فریده سروری رئیس اداره هماهنگی امور تدوین در تشریح این خبر افزود : درتدوین این استاندارد تعداد 30 کمیسیون فنی با حضور متخصصین و کارشناسان فنی آزمایشگاههای کالیبراسیون و آزمون، پژوهشگاه استاندارد ، مرکز ملی تایید صلاحیت یران تشکیل گردید . این استاندارد مبنایی برای تایید یا به رسمیت شناختن صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون می باشد.