دسترسي سريع

اطلاعيه ها

تجدید واگذاری بازرسی ، نمونه برداری ، آماده سازی و ارسال نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی به آزمایشگاه

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل الصاقی مراجعه نمایید.

تجدید فراخوان

- واگذاری بازرسی ، نمونه برداری ، آماده سازی و ارسال نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی به آزمایشگاه 
اداره کل استاندارد استان تهران در نظر دارد فرآیند " بازرسی ، نمونه برداری ، آماده سازی و ارسال نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی به آزمایشگاه " را طبق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد به شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده واجد شرایط (طبق اسناد فراخوان ) واگذار نماید. (تجدید فراخوان)
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت اطلاع از شرایط شرکت در فراخوان  حداکثر تا  10روزکاری  از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز، در پاکت های لاک و مهر شده و طی نامه مکتوب به آدرس : تهران پونک، بلوار سردار جنگل، خیابان بهار غربی، میدان استاندارد اداره کل استاندارد تهران قسمت دبیرخانه اقدام نمایند.
شایان ذکر است ، هزینه چاپ اگهی بر عهده برگزیدگان فراخوان می باشد.